นวัตกรรม

5 ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม จากหนังสือ Innovator Method

5 ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม จากหนังสือ Innovator Method


ทุกวันนี้ โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัจจัยสำคัญที่สุดนั่นก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งทำให้พฤติกรรมของมนุษย์ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

พอพฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนไป นั่นส่งผลให้ธุรกิจหลายๆ ราย เป็นอันต้องล้มหายตายจากกัน ไม่ว่าจะเป็น แผ่นซีดี ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

โดย The Innovator Method นี้ จะพาคุณไปทำความเข้าใจ ถึงหลักการจัดการปัญหา ด้วยวิธีการหรือนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ในยุคที่ความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ที่สามารถลดความเสี่ยงในการลงทุน ลงแรงต่างๆ ไปกับการสร้างสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการได้

โดยเริ่มจาก
1).การรับรู้เชิงลึก
2).การเข้าใจปัญหา
3).การค้นหาทางออก
4).การสร้างโมเดลธุรกิจ
5).การขยายธุรกิจ

1).การรับรู้เชิงลึก - ค้นหาว่าลูกค้ามีปัญหาหรือความต้องการอะไร
การเข้าอกเข้าใจลูกค้า เข้าใจลูกค้าให้มากกว่าที่ลูกค้าเข้าใจตนเอง มองให้กว้าง และตีโจทย์ให้แคบ รวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด ซึ่งทำได้หลายแบบ คือ การสัมภาษณ์ (Interview) การสังเกต (Observe) และการไปเป็นเขา (Immerse)

2).การเข้าใจปัญหา - ตั้งสมมติฐานว่าจริงๆแล้วลูกค้ามีปัญหาอะไร
พยายามหา Job to be done หรืองานที่เขาต้องการทำให้เสร็จ มากกว่าการหาวิธีแก้ปัญหาที่เห็นได้ชัด เช่น ลูกค้าไม่ได้ต้องการรถยนต์ แต่ลูกค้าต้องการเคลื่อนที่จากจุด A ไป B, ลูกค้าไม่ได้ต้องการสว่าน แต่ลูกค้าต้องการรูบนผนังขนาด 1.5 มม. ซึ่งพอได้มาแล้ว ก็จะเป็นสมมติฐานของเรา เพื่อนำไปค้นหาทางออก หรือวิธีแก้ปัญหาต่อไป

3).การค้นหาทางออก - ระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหา นำไปทดสอบกับลูกค้า และเทสต์เพื่อเก็บฟีดแบ็ค
ใช้การระดมสมอง (Brainstorm) คิดวิธีแก้ปัญหาออกมา เพื่อนำไปทดสอบสมมติฐานที่ได้จากข้อ 2). โดยนำมันกลับไปหาลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นตัวต้นแบบทางทฤษฎี หรือตัวต้นแบบเชิงรูปธรรม เพื่อรับฟังเสียงตอบกลับ (Feedback) และเรียนรู้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสมมติฐานของเรา

4).การสร้างโมเดลธุรกิจ - เริ่มนำสินค้าออกสู่ตลาด
เมื่อเราได้วิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานได้แล้ว เริ่มวางแผนโมเดลธุรกิจ เพื่อเข้าสู่การวางแผนเชิงพาณิชย์
คือการหารายได้ เริ่มจากการรู้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า เพื่อนำคุณค่าไปสู่ลูกค้า การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เรามี และการตั้งราคา เป็นต้น

5).การขยายธุรกิจ - สเกลธุรกิจ เพิ่มรายได้ และลดต้นทุน
เมื่อวิธีแก้ปัญหาของเรา เข้าสู่ตลาด และเริ่มมีรายได้แล้ว
ก็จะเข้าสู่การจัดการธุรกิจแบบดั้งเดิม (traditional business) เพื่อขยายตลาด เพิ่มฐานผู้ใช้ สร้างการเติบโตทางรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Growth hacking หรือการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใดก็ตาม

“นวัตกรสร้างนวัตกรรม ส่วนลูกค้าคือคนที่ทำให้มันสมบูรณ์"

(1 Vote)

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-2580570-2

E-mail : service.ipa@gmail.com

Website : www.ipa.or.th