previous arrow
next arrow
Slider

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันระดับชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากล

พันธกิจ

 1.  สร้างและบริหารแพลตฟอร์มความสามารถทางนวัตกรรม (Innovation Services Platform)
 2. พัฒนากำลังบุคคลากรทางนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ให้มีความเข้าใจและดำเนินกิจกรรมทางนวัตกรรม (Innovation management)
 3. ยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม (Innovation Capability) ในองค์กรและสถาบันต่างๆ

โครงสร้างและหน้าที่

Structure and function

Innovation Services Platform

Academy
 • บริการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร และเครื่อมือการจัดการนวัตกรรม
 • บริการจัดอันดับองค์กรนวัตกรรม
 • ประเมินและวัดระดับความสามารถ ทางนวัตกรรม

Innovation management

Consulting
 • ฝึกอบรมดำเนินกิจกรรมทาง นวัตกรรมให้กับองค์กร
 • บริการที่ปรึกษานวัตกรรม
 • ยกระดับความสามารถนวัตกรรม

Innovation Capability

Networking
 • Startup Center
 • Innovation LAB
 • Networking Center
 • Chef Innovation & Design Center
 • IDE to IPO

หากประเทศไทยต้องการพัฒนานวัตกรรม ต้องสร้างแรงจูงใจทางการเงินให้แก่ภาคเอกชน เพื่อให้เขาสามารถพัฒนานวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

กลไกสำคัญหนึ่งของประเทศไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมคือ มาตรการคูปองนวัตกรรม ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งผมเองมีส่วนร่วมในการร่างและพัฒนากลไกนี้ให้เกิดขึ้นจริงทุกวันนี้

 

ลำพังมีความคิดดี แต่ปราศจากความรู้ที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมก็ไม่เกิด ดังนั้น ความรู้ถือเป็นหัวใจประการหนึ่งของการสร้างสรรค์นวัตกรรม

หากเราอ่านตำราเมืองนอกเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมจะพบว่า นิยามนั้นมีความหลากหลาย ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ล้วนมักจะเกี่ยวพันกับเรื่อง การพัฒนาไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ บางกรณีก็จะมุ่งไปทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก แล้วเน้นเรื่องของการวิจัยและพัฒนาในฐานะที่เป็นต้นทางของนวัตกรรม

Design by Feet ถ้าแปลให้สุภาพก็คือ การออกแบบด้วยเท้า หรือถ้าจะแปลให้อร่อยก็อาจพูดได้ว่าเป็นการ “ใช้เท้าดีไซน์”

บ้านเรามีสำนวน เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า ซึ่งสะท้อนความหมายในแง่ลบ และที่ยิ่งลบกว่าคือ มองว่า เท้า เป็นของต่ำ คงไม่สามารถใช้ประโยชน์ในแง่ที่ดีได้นอกจากใช้งานในการเดินเป็นหลัก หากเราเติบโตมาในสังคมและวัฒนธรรมไทย เราคงมองเท้าในมิติแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดา เพราะเราได้รับการกล่อมเกลามาอย่างนั้น

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-2580570-2

E-mail : service.ipa@gmail.com

Website : www.ipa.or.th